25. listopadu 2016

Čarodějnictví a středověké hony na čarodějnice

Středověká lidová představa ztotožňovala čarodějnici s ženou, která byla znalá kouzel a vládla temnými, magickými schopnostmi škodit. V bezpočtu ság a pověstí - stačí jen připomenout pohádky bratří Grimmů - jsou čarodějnice pravidelně líčeny jako strašné ženské bytosti odpudivého vzhledu a zlých úmyslů, kterým se přičítá na vrub vše nevysvětlitelné a nepříjemné. Čarodějnice musely pykat za nemoci, nešťastné náhody, dokonce i za špatné počasí a následnou neúrodu. Osoby - většinou to byly osaměle žijící ženy - které byly spojovány s čarami a magií, se v období raného středověku našly takřka v každé středoevropské vsi ještě dávno předtím, než je začala aktivně stíhat církev. Pochopitelně neprávem, poněvadž ponětí o čarování a kouzlech měla opravdu jen málokterá. Byly to smolařky vyřazené na okraj společnosti, jež si z nich udělala obětní beránky, a podobně jako ostatní vesničané bývaly negramotné. Trpěly však tím, že si jejich bližní své nedostatečné vzdělání vynahrazovali fantazií spojenou s přiměřenou dávkou senzacechtivosti a polopravd, povídaček a klevet, a tak dávaly čarodějnicím podobu, která se skutečností neměla zhola nic společného.


Do němčiny se "čarodějnice" překládá výrazem Hexe, který pochází ze starohornoněmeckého hagazussa. Toto slovo znamená "jezdkyně na plotě" a potvrzuje již v dávných dobách rozšířenou představu té nejneuvěřitelnější ze všech čarodějných schopností, totiž umění létat. Dnes víme, že čarodějnice ve skutečnosti na žádném koštěti nelétaly (byl to pouze symbol masturbace), nýbrž že jejich let mnohem spíše představoval cestu do jakéhosi niterního světa, kam pronikaly, jestliže užily silných halucinogenních bylinných přípravků, tzv. létacích mastí. Tedy let v drogovém opojení, svou silou plně srovnatelný s tripy LSD, třebaže ho vyvolávaly jiné látky. Lidé o takových farmakologicko-botanických souvislostech samozřejmě neměli ani potuchy, a tak se domnívali, že čarodějnice je ve spojení s nějakou vyšší mocí - Ďáblem. Tím se vzrušení z vymýšlení všemožných báchorek ještě neobyčejně umocňovalo.

Duchovenstvo a urozené panstvo v podstatě neměly důvod lidovou víru v čarodějnice vyvracet. Právě naopak. Vždyť jim elegantně pomáhala odvádět pozornost od skutečných příčit nouze a chudoby a dále upevňovala jejich vlastní neomezenou moc. Středověká církev své pojetí čarodějnice vybudovala z vzájemně nesourodých prvků. Patřily k nim hluboce zakořeněné lidové pověry, dále zavrhování radosti a potěchy ze života hlásané mnišskými řády, na němž stavělo učení o spolku s Ďáblem neboli tzv. démonologie, a konečně inkviziční soudnictví, které mohlo osoby jiného smýšlení, lidi odlišné nebo prostě jen nevítané, pronásledovat nařčením ze spolčování s Ďáblem.

Roku 1252 zavedla španělská inkvizice vyslýchací praxi mučením, čímž usnadnila vynášení "Božských rozsudků", obvykle znějících "smrt upálením". Jen tak totiž bylo podle katolické věrouky možno zachránit kacířovu duši před věčným zatracením. Žalobcům v těchto procesech pochopitelně nešlo o skutečné blaho kacířovy duše; jejich zájmem mnohem častěji bývalo zbavit se nežádoucích politických odpůrců. Když lidé vyšetřovaní pro čarodějnictví řekli, že jsou nevinní, byli mučeni tak dlouho, dokud se nepřiznali. Pak byli zabiti. Mučení zahrnovalo např. natahování na skřipec, opakované ponoření do rybníka či mučení vodou - do oběti se nalévalo obrovské množství vody.

Někdy byli lidé obvinění z čarodějnictví vrženi do hluboké vody. Když vyplavali, byli vinni a pak je oběsili nebo upálili na hranici. Ti nevinní se utopili.

Ve 14. Století již stíhání čarodějnic nabylo takového rozsahu, že nám z něj dodnes zůstalo oblíbené rčení o "středověkých honech na čarodějnice". V rozbujení excesů, jejichž oběťmi se převážně stávaly společensky nekonformní ženy, sehrála nezanedbatelnou roli kniha Malleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice), kterou roku 1487 vydali ve Štrasburku dominikánští mniši a inkvizitoři Heinrich Institoris a Jacob Sprenger. Spis plný pověr a satanského stihomamu pak sloužil až do 17. Století jako všeobecně platný trestní zákoník a právní základ pro udavačství, zkoušky k ověřování čarodějnictví, mučení a upalování na hranici. Ostatně názor, že čarodějnictví je nutné potírat, zastávali i církevní reformátoři Martin Luther (1483-1546-, Ulrich Zwingli (1484-1531) a Jan Kalvín (1509-1564).

Procesy s čarodějnicemi ve střední Evropě vyvrcholily v letech 1590-1630; poté již různé společenské vrstvy tomuto běsnění vyhlásily válku. Spis Cautio criminalis, hřímající proti praktikám čarodějnických procesů - pro jistotu anonymně - čtyři roky před svou smrtí rýnský literát Friedrich von Spee (1591-1635). Jeho pokračovatelem byl lipský rodák, právník a filozof Christian Thomasius (1655-1728), první vysokoškolský učitel, který začal roku 1687 v Halle nad Sálou přednášet německy a ve svém "učení o přirozeném právu" požadoval vysvobození přirozeného práva ze spárů teologie. Thomasius se stal jedním z průkopníků německého osvícenství, jež mělo lidstvu ukázat východisko z "nedospělosti, kterou si samo zavinilo" (Immanuel Kant). Postupný nárůst občanského osvobozování od církevní nadvlády byl ženám trestaným za "čarodějnictví" zpočátku prospěšný jen nepatrně. Inkvizice pak v Evropě pořádala svá tažení ještě po celých sto let. Poslední čarodějnice byly upáleny roku 1782 ve švýcarském Glarusu a roku 1793 v Poznani. Tím jedna z ponurých kapitol církevních dějin skončila. Od 15.-18. Století padlo kladivu na čarodějnice za oběť 30 000 "ďáblových nevěstek".

Avšak víra v čarodějnice žije dodnes. Např. v Anglii vzniklo kolem roku 1930 magicko-okultní čarodějnické hnutí nazvané kult Wicca, které využívá módní ezoterické vlny a získává stoupence po celém západním světě. Zda se v těchto kruzích používají staré čarodějné byliny, není nepravděpodobné ani nezákonné, ale nezasvěceným to tak jako už ve středověku zůstává utajeno.