25. listopadu 2016

Čarodějnictví

Už jen pouhé slovo "čarodějnice" vyvolává silné emoce. Čarodějnictví se nikdy netěšilo větší oblibě než dnes, zejména mezi mladými lidmi, kteří se na "řemeslo" dávají ve stále hojnějším počtu. Ani přes nepopiratelnou oblibu a všechny ty pěkné obrázky a legendy však dnes nepůsobí čarodějnictví zvlášť příznivým dojmem.

To by ovšem nemělo nikoho překvapovat. Historie je plná ohavných teorií a představ, neboť řada společností považovala čarodějnice za zlořád; někdy vyvázly bez újmy, ale většinou to pro ně mělo katastrofální následky.

Co je vlastně čarodějnictví?

Slovo "čarodějnice" bohužel získalo příliš mnoho těch negativních vlastností, takže pro řadu lidí není možné reagovat na ně jinak než s nevolí. Mnoho lidí má za to, že slovo "čarodějnice" je bezmála synonymem slova "zlo".

Lidová magie

S "čarodějnictvím" se také pojí obyčejná kouzla - jinými slovy uplatňování magie na sesílání kleteb, léčbu, předpovídání budoucnosti či za účelem přivolání změny počasí. Všechna tato kouzla se mohou provádět jak se zlými, tak s dobrými úmysly, záleží pouze na osobě, jež je vykonává. Takovéto čarodějnictví, tedy lidová magie či čáry, existovalo snad ve všech známých společnostech a ve všech epochách. V anglicky hovořících společnostech se osoby je praktikující označují výrazy "cunning folk" či "wise women / men" (vědmy a mudrci). Existovali od nepaměti a existují dodnes. Čarodějnictví chápou jednoduše jako řemeslo či umění, uplatňování magie s konkrétním cílem. Magii jako takovou pak lze definovat jako používání vůle k uskutečnění změny vědomí či okolní reality. Lidové čarodějnictví nesouvisí s náboženstvím.

Ďábelské čarodějnictví

Další definice "čarodějnictví" se zrodila v pozdním středověku a renesanci a asi 250 let jednoznačně ovládla celou západní kulturu: čarodějnictví coby uctívání Ďábla. Tato představa byla dílem křesťanského myšlení, které čarodějnictví považovali za projev kacířství, jímž byla tehdy církev doslova posedlá. Vysvětlení je zde relativně prosté.

Svět byl rozdělen na dobro a zlo, mezi Boha a Ďábla - Bůh měl ovšem navrch. Ďábel měl zase pomahače v podobě démonů, a tak kdokoli vzýval jiné duchovní síly, než předepisovalo křesťanství, a vykonával jiné než křesťanské obřady, byl spolehlivě spřažen s démony, a tím pádem sám Ďábel. Jelikož lidé praktikující magii (tj. čarodějnice) často takové duchovní síly vzývali, znamenalo to, že jsou spojenci Ďábla. Jak se tato teorie v pozdním středověku postupně rozvíjela a upevňovala, většina tehdejšího světa se přiklonila k názoru, že čarodějnice uzavřely s Ďáblem jakousi tajnou smlouvu, že s ním a s jeho démony obcují a protiví se tak vůli Boží. Tím pádem šlo o nejhorší myslitelné kacířství a bylo třeba ty neznabohy upálit na hranici. Od toho se odvíjel vysoký počet procesů s čarodějnicemi a také jejich poprav, k nimiž v rozmezí let 1450-1700 došlo v Severní Americe, ale hlavně v Evropě. Někteří z těch, kdo skončili tehdy na hranici, mohli být lidoví léčitelé, vědmy či mudrci, spadající do první kategorie, ale valná většina neměla s magií vůbec nic společného.

Představa, že čarodějnice jsou spolčené s Ďáblem, byla dílem své doby, ale u mnoha konzervativních křesťanů přetrvala dodnes - částečně i díky zavádějícím překladům Bible.
 
Novodobé čarodějnictví
 
Třetí definice je ta, k níž se přiklání většina dnešních čarodějek a čarodějů. Čarodějnictví chápe jako svého druhu náboženství; je to náboženství tajemné, které věří v jedno nejvyšší božstvo, ovšem vyzdvihuje jeho ženskou podstatu, takže mu dává podobu Bohyně, a dále uctívá bohy starých pohanských věrouk. Současně s tím moderní čarodějnictví používá magii - ta je podle dnešních čarodějů a čarodějek přirozenou součástí okolního světa, a ne něčím vzdáleným a "nadpřirozeným". Magie je nedílnou součástí duchovního rozvoje a identity čarodějníků. Kromě toho moderní čarodějové a čarodějnice odmítají a popírají jakoukoli spojitost se satanismem, což celkem logicky odůvodňují tím, že Satan / Ďábel je ryze křesťanský koncept a čarodějníci neuctívají ani křesťanského Boha, ani Ďábla. Přesto řada dnešních vyznavačů této víry o ní ve snaze předejít nedorozuměním a zbavit čarodějnictví dosud přetrvávajících negativních asociací hovoří jako o kultu Wicca a sebe pak nazývají wiccany - obě slova jsou odvozená od staroanglického označení čarodějky, wicca.

Je třeba zdůraznit, že stejně jako neexistuje jediný důkaz, že čarodějnice ve středověku uctívaly Ďábla, není nikde ani doloženo, že v té době vzývaly staré pohanské bohy.

Moderní kult Wicca je proto třeba chápat jako spojení lidové magie s pohanskými rituály v kombinaci s některými prvky obřadní magie starověkého Egypta a Judeje.