25. listopadu 2016

Koncept Bohyně - Bohyně matka

Bohyně Matka je středobodem mnoha starověkých kultur a současně i ústřední postavou mystiky moderního náboženského čarodějnictví, kultu Wicca. Avšak kromě toho je i předmětem sporů mezi historiky a antropology. Od 19.století se odborníci stále častěji přikláněli ke konsensu, že zbožné uctívání Matky Země (též Velké Bohyně) existovalo dřív než všechny ostatní náboženské systémy a věrouky. Společnost prý byla zpočátku matriarchální. K patriarchátu se podle této teorie přiklonila až později, kdy lidé kult Bohyně svrhli, neboť začali uctívat mužnějšího boha, jako tomu bylo u Hebrejců a později u křesťanství.

Dnes se nicméně většina odborníků vyslovuje pro názor, že neexistují důkazy, které by potvrzovaly, že prapůvodní kult Bohyně opravdu existoval. Archeologické a antropologické nálezy napovídají, že dávná lidská společenstva uctívala nejprve méně významná místní božstva a některé z nich se postupně vyvinula ve významnější a mocnější bohy a bohyně.
Nelze se však domnívat, že Bohyně nehrála v řadě starověkých náboženství ústřední roli. Od počátku rané křesťanské éry - a možná ještě dřív - začal kult Bohyně prokazatelně upadat, jelikož se společnost stále více přikláněla k patriarchátu. Toto zastínění Bohyně Matky v západní kultuře trvalo až do doby filozofického a literárního romantismu, tedy do 19.století, kdy se zájem o ženská božstva a o přírodu opět vrátil. Dnes v náboženství přežívá ve formě wiccanského kultu.

Bohyně nicméně nezmizela úplně beze stopy, její odkaz se dochoval dokonce i v přísně dogmatické křesťanské církvi. Bohyním uctívaným v dávnověku se totiž v mnohém podobá Panna Marie, velebená křesťanskou mytologií. Jakkoli křesťanští učenci nepřestávají tvrdit, že je jen obyčejná lidská žena, miliony lidí, kteří se k ní celá staletí modlí a hledají u ní útěchu a radu, na to jaksi nereflektují. Z jejich pohledu plní úlohu, kterou kdysi zastávala právě Bohyně.

Moderní wiccané uctívají Bohyni tří tváří, tzv. Trojjedinou bohyni. Tu představují Dívka (též Panna), Matka a Babice (též Baba, Stařena). Všechny tři se pokládají za stejně důležité. Dívka bývá spojována s jarem, s přibývajícím Měsícem a nezávislostí; Matka s létem, s úplňkem a se stvořením; Babice s prodlužujícími se nocemi podzimu, s ubývajícím Měsícem a s moudrostí. (Ve starověku se slovem "panna" rozuměly spíše dívky, které dosud neporodily dítě nebo se neprovdaly, a ne ty, které ještě neměly pohlavní styk, jak je tomu dnes). Různé bohyně starověku pak zahrnovaly jeden či všechny tyto aspekty. Přesto aspekt Babice, mající symbolizovat nevyhnutelnou introverzi a neplodnost zimy a temnoty, které předcházejí každému stvoření, býval často chápan mylně coby zosobnění zla a nebezpečí. To se obratem promítlo do představ, které o čarodějnictví měli lidé žijící ve starověku. Podobu čarodějky jakožto staré a škaredé babizny vzápětí převzal křesťanský svět a částečně i s její pomocí čarodějnictví démonizoval.