3. prosince 2016

Ogham - úvod

Ogam je irské hláskové písmo v podobě zářezů rytých do hran kamenných kvádrů nebo do dřeva. Používalo se pro zápis irštiny před příchodem křesťanství.
Ogam se psal buď na vertikální, nebo na horizontální linii (hranu). V případě vertikální se psalo zdola nahoru, v případě horizontální zleva doprava.
Písmena jsou uspořádána do čtyř základních skupin po pěti znacích.
Písmeno každé jednotlivé skupiny je tvořeno čarami od jedné do pěti, které jsou různě orientovány k pomyslné základní linii či hraně opracovaného kamene.
(Wikipedie)

Oghamu se také říkalo "tajný jazyk básníků" a jeho zvládnutí tvořilo důležitou část učení druidů, mágů a bardů ve Walesu i v Irsku. Tyto záhadná písmena a nápisy na okrajích kamenů nebo stojících kmenů nacházíme po celé Británii, ve Skotsku a v Irsku, pocházejí ze 4. století našeho letopočtu a od té doby dál. Přesný význam a účel těchto nápisů však byl po dlouhou dobu předmětem diskusí, i když se dá předpokládat, že se jednalo o nápisy na hrobech ("kámen toho a toho", nebo "zde leží ten a ten"), který oznamoval, že některý velký náčelník nebo hrdina zde byl pohřben k poslednímu odpočinku.

Také je zřejmé, že se nápisy používaly k označení hranic a oddělení území mezi dvěma kmeny. Kámen se jménem kmene, jeho náčelníka nebo označením území klanu měl v té době stejnou funkci jako dnešní ploty. Nikdo si nedovolil tuto hranici překročit bez povolení nebo ve zlém úmyslu.

Nicméně význam Oghamu je rozsáhlejší. V řadě raných irských textů je písmenům (znakům) přiřazován mytologický význam. Zřejmým záměrem Oghamu bylo, aby mu rozuměli spíše studovaní než obyčejní lidé, šlechticové a pravděpodobně i druidové. Abecedu vynalezl Ogma, který byl podle rodokmenu princem a potomkem lidí. Odkazy na tuto postavu můžeme najít kdekoli, ale spíše z nich vyplývá, že Ogma nebyl člověkem, nýbrž synem irského boha Dagdy, Otce Moudrosti. Ogma sám je nejčastěji popsán v raných keltských textech jako Bůh písma a výmluvnosti. V Galii byl známý jako Ogmios a uctíván jako Bůh světla a učení. Na jednom nápisu je dokonce vyobrazen s paprsky světla kolem hlavy, v ruce drží bič Sol Invictus Nepokořeného Slunce, který ukazuje, že Ogma byl také ztotožňován s Bohem světla a moudrosti. To z něj dělá vhodnou postavu, které mohlo být přiznáno, že vytvořila abecedu, která souvisí s věštěním, transformací tajných znalostí a s psaním poezie.

Mnoho z této historie je společné s historií run, které byly také nalezeny vytesané do kamenů po celé Skandinávii a které se, podobně jako Ogham, používaly pro magické účely jako je sepisování zaříkadel. Severská tradice hovoří o Odinovi, který objevil runy tím, že se podrobil těžké zkoušce, když zůstal zavěšený na stromě Yggdrasilu.

Přestože nevíme nic o tom, jak Ogma tvořil keltskou abecedu, je psáno, že dal zrod písmenům pomocí nože. Předpokládá se tedy, že ho použil k vyřezání znaků. Překlad samotného slova "ogam" nebo "ogham" by mohl také být "jazyk".

Oghamova abeceda je rozdělena do pěti řad po pěti písmenech. Na rozdíl od Wikipedie, kde se hovoří o čtyřech sadách, zde uvádím i pátou řadu po pěti znacích, která byla přidána v pozdějším období. Tyto řady se nazývají aicme (znamená "kmen" nebo "rodina"). Každá sada má název odvozený od prvního nebo "náčelnického" písmena a samotná písmena mají názvy, které se nejčastěji požívají pro stromy. To jsou souvislosti, které skutečně vedly k tomu, aby se o Oghamu hovořilo jako o "stromové abecedě". I zde je podobnost s runovým znaky, které také byly rozděleny do jednotlivých skupin zvaných aetty. Mimochodem existují různé významy jednotlivých znaků Oghamu, takže významy znaků uvedené na tomto blogu neberte jako Písmo svaté. Jen se mi nejvíc zamlouvaly a tak nějak mi víc přirostly k srdci než ty ostatní. Je jen na vás zda je akceptujete či ne.

Spojení každého písmena se stromem vedlo některé autory k závěru, že Oghamova abeceda tvořila základ ročního cyklu a z tohoto důvodu se o Oghamu někdy hovoří jako o "stromovém kalendáři". Existuje mnohem širší a celistvější systém vzájemných vztahů a právě ten dělá z Oghamu nástroj k věštění. Ještě bych chtěla dodat, že "stromových kalendářů" nebo "stromokruhů" existuje v současné literatuře celá řada. Záleží na vás, který si vyberete.

Každý kdo chtěl používat tento vysoce přizpůsobený systém, musel znát nejen obecný význam Oghamových písmen (znaků), ale také velký počet skrytých a tajných odkazů, které každý z nich skrýval. Výsledkem byl důmyslný magický systém vzájemných vztahů, který se mohl používat jako nástroj k věštění, i jako prostředek k přenášení esoterické moudrosti mezi zasvěcenými.

Raný irský text hovoří o Oghamu jako o "oechra ésci" tedy o klíči je znalosti, který téměř s určitostí hovoří o metodě věštění používající dřevěné odřezky, do kterých se písmena (znaky) vyřezávaly. Seanchus Mor, sbírka raných irských zákonů, popisuje metodu známou jako "crannchur", nebo "házení dřívek". Tato metoda se používala např. při soudních řízeních.


Tvoření písmen
Písmena stromové abecedy se obyčejně vyřezávala do dřeva jako řada vrypů na hraně seříznutých dřívek tak, aby vytvářely řezy kolem svislé osy. Složitější verzí byl čtvercový rám z dřívek. Ogham lidé také tesali do kamene a hrana kamene posloužila jako kmenová osa a písmena četli od zdola nahoru, i když do značné míry záviselo na použité hraně.

Zasvěcenci mohli mezi sebou komunikovat pomocí tajného Oghamu, který používali na způsob znakové řeči.

skupina BŘÍZY

skupina HLOHU

skupina OSTRUŽINY

skupina BOROVICE
znaky přidané později
skupina OSIKY